Kurser och upplägg

Utbildningen är upplagd med några fysiska utbildningsträffar per termin och en hel del livestreams och webbinarium. Det innebär att du kan välja om du vill vara på plats på undervisningen eller sitta hemma och följa undervisningen på din dator, telefon eller läsplatta eller se föreläsningarna i efterhand. Du väljer själv det som passar dig bäst. Hemuppgifter och självstudier sker kontinuerligt. Tentamen anordnas vid flera orter i Sverige. Vi samarbetar med många universitet, högskolor och andra lärosäten.

Våra kurspaket

Vår utbildning är uppdelad i fyra kurspaket. Kurserna startar löpande för att öka flexibiliteten men går också att läsa i kronlogiskt ordning för att underlätta inlärning för dig som deltagare. Kursen i mäklarrätt (=fastighetsmäklarlagen) kan påbörjas varje månad (förutom under sommaren) och sker helt digitalt. Från och med oktober 2018 gäller detsamma för kursen i bostadsrätt. På så sätt ökar flexibiliteten och du som kursdeltagare kan själv påverka hur snabbt  du vill studera och i vilken omfattning. Hela utbildningen kan läsas in på 10-20 månader och omfattar 120 hp. Läs mer nedan om vilka kurser de olika paketen innehåller.

Juridik och försäljning – startar i augusti 2018. Här ingår Mäklarrätt (=fastighetsmäklarlagen) som startar månadsvis från och med april 2018.

Byggnadsteknik och fastighetsrätt – start 25 januari 2018 samt 12 april 2018
Här ingår Bostadsrätt som startar månadsvis från och med september 2018.

Ekonomi och professionell försäljning start 18 och 19 januari 2018 samt 12 och 13 april 2018

Fastighetsförmedling – start 18 januari 2018 samt 22 mars 2018

Juridik och försäljning

Juridisk översiktskurs 15 hp

Du får en inledande presentation av lagstiftningsproceduren, rättskällorna, rättssystemet och domstolsväsendet.  Speciellt behandlas personrätt, avtalsrätt, köp av lös och fast egendom, fordringsrätt, marknadsrätt, associationsrätt, arbetsrätt samt familjerätt. Kursen fokuserar på juridiska frågor som berör mäklarens vardag. 

Mäklarrätt 7,5 hp

Kursen fokuserar på att lära dig förstå och tolka fastighetsmäklarlagen och ger en inblick i de förutsättningar som krävs för att kunna verka som fastighetsmäklare.

Service Management 7,5 hp

Denna delkurs innebär en introduktion till försäljningssituationen och möten med flera av branschens olika aktörer. Kursen inriktas även mot serviceföretag i allmänhet med betoning på förhållande inom fastighetsbranschen och du kommer bland annat få arbeta med praktikfall med en tydlig koppling till ditt framtida yrke.

Byggnadsteknik och fastighetsrätt

Byggnaden – teknik och funktion 15 hp

Denna kurs lär dig hur byggnader och installationer är utformade ur ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Du får kunskap kring hur en besiktning utförs och hur ett hus är uppbyggt. Kursen tittar även på byggnadsmaterials egenskaper och användning. Båda delarna är viktiga i din kommunikation med framtida kunder.

Fastighetsrätt 10 hp och bostadsrätt 5 hp

Denna kurs syftar till ge mer ingående kunskaper i fastighetsrätt och bostadsrätt i ett juridiskt perspektiv. I kursen ingår fastighetsrättsliga frågor som avser gränsdragningen mellan lös och fast egendom samt överlåtelser, pant och nyttjanderätt.  Regler om plan- och byggnadslagstiftning, fastighetsbildning och anläggnings- och ledningsrätt behandlas även.  Kursen är av stor betydelse för att du som mäklare ska kunna genomföra ett förmedlingsuppdrag på ett kompetent, korrekt och säkert sätt.

Ekonomi och professionell försäljning

Extern redovisning och ekonomistyrning 15 hp

I kursen ingår grunderna i affärsredovisning. Du lär dig göra bokslut och diskutera bokslutspolicy samt skapa förståelse för ett företags ekonomiska situation.  I kursen ingår även budgetering och kalkylering.

Skatterätt för fastighetsmäklare 7,5 hp

Stora delar av kursen berör, inkomstbeskattningens utformning, inkomst av tjänst och kapital samt bostadsbeskattning. Kursen behandlar även regler som gäller beskattning av innehav och avyttring av fastigheter och bostadsrätter.

Psykologi för fastighetsmäklare 7,5 hp

Förmågan till god kommunikation är en förutsättning för mäklaryrket. Kursen innefattar både extern och intern kommunikation och ger dig viktiga redskap i försäljningssituationen. 

Fastighetsförmedling

Fastighetsmarknad och värdering 15 hp

Kursen behandlar området omvärldsanalys och värdering av fastigheter. Kunskap som är användbar i exempelvis intagssituationen och i bedömning av bostadsrättsföreningar.

Fastighetsförmedling 15 hp

Kursen sammanfattar hela processen från intag till avslut vad gäller de juridiska aspekterna av förmedlingsuppdraget. Detta omfattar fastighetsmäklarens roll och förpliktelser gentemot köpare, säljare samt tredje part.